Citizenship test and interview

คุณรู้หรือไม่ว่าผู้สมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลียนั้น ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี จะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับออสเตรเลีย

สำหรับผู้สมัครสอบที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ไม่ต้องผ่านกระบวนการทดสอบ

ค่าครองชีพสูงปรี๊ด

ทางรัฐบาลรัฐนิวเซาส์เวลล์ ตระหนักถึงปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งได้มีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ

ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าทะเบียนรถ เงินสนับสนุนเด็ก ค่าโดยสาร และอื่นๆ อีกมากกว่า 40 รายการ

อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ เหล่านี้ผ่านเลยไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.service.nsw.gov.au/campaign/cost-living