Citizenship test and interview

คุณรู้หรือไม่ว่าผู้สมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลียนั้น ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี จะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับออสเตรเลีย

สำหรับผู้สมัครสอบที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ไม่ต้องผ่านกระบวนการทดสอบ